Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Dupliq advocaten is een maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, in de ruimste zin van het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (waaronder begrepen aanvullende en vervolg opdrachten) die worden uitgevoerd door leden en/of werknemers van de maatschap.

Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te worden verstrekt en aanvaard door de maatschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De overeenkomst komt tot stand, nadat deze door de maatschap is aanvaard. Eerst na betaling van deze nota wordt de opdracht geacht door het kantoor te zijn aanvaard en nemen de werkzaamheden een aanvang. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt de maatschap welke advocaat de opdracht uitvoert. De uitvoering van de overeengekomen opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de advocaat zich zoveel mogelijk door het belang van cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

Declaratie en betaling

 1. Wanneer het inkomen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt de opdrachtgever mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand, wordt de te verwachten eigen bijdrage aan de opdrachtgever bij wijze van voorschot aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De definitieve eigen bijdrage wordt door de raad voor rechtsbijstand vastgesteld. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden beschreven met betrekking tot het honorarium, van toepassing.
 2. Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief. Daarnaast worden de zogenaamde verschotten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de door de opdracht door Dupliq Advocaten zijn betaald.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Dupliq Advocaten bevoegd om het uurtarief, ook tijdens de duur van de opdracht, jaarlijks (per 1 januari) te indexeren. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, spoed, werkzaamheden in het weekend of werkzaamheden met grote belangen, kan een verhogingsfactor op het overeengekomen uurtarief worden toegepast.
 4. Wanneer er rechtsbijstand wordt verleend aan een opdrachtgever en/of aan de rechtspersoon waarbinnen de opdrachtgever een leidinggevende functie verricht, dan is de opdrachtgever naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de aan de rechtspersoon verzonden declaratie.
 5. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en brengt Dupliq Advocaten de wettelijke rente en incassokosten in rekening ter hoogte van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van €100,-.
 6. Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot. De werkzaamheden worden niet eerder aangevangen of voortgezet dan wanneer het voorschot geheel door Dupliq Advocaten is ontvangen. Het voorschot wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.
 7. Dupliq Advocaten is gerechtigd om bedragen die de opdrachtgever aan Dupliq Advocaten verschuldigd is te verrekenen met bedragen die Dupliq Advocaten voor de opdrachtgever in depot houdt of bedragen die namens de opdrachtgever voor doorbetaling zijn ontvangen.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Dupliq Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze beroepsaansprakelijkheids-verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Dupliq Advocaten verschuldigde en voldane honorarium.
 2. Dupliq Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Dupliq Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 3. Dupliq Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet aanvangen of staken van de werkzaamheden ten gevolge van niet tijdige en/of volledige betaling van de factuur door de opdrachtgever.

Archivering

 1. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd.

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dupliq Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien er geschillen uit deze rechtsverhouding voortvloeien, zullen deze uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.